Leisti

PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

Bendrosios nuostatos 

VĮ „Lietuvos oro uostai“, juridinio asmens kodas 120864074, buveinės adresas: Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: +37061244442, el. p.: (toliau – mes, Lietuvos oro uostai) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims (toliau- duomenų subjektai), kurie bendradarbiauja ar naudojasi Lietuvos oro uostų Vilniaus, Kauno ir Palangos filialų paslaugomis. Dėl šios priežasties mes imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimą. 

Su mūsų paskirtu asmens duomenų apsaugos pareigūnu, visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti el. paštu .  

Šiame privatumo pranešime pateikiame visą informaciją apie tai, kaip mes, veikdami kaip Duomenų valdytojai, tvarkome asmens duomenis, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, kokie duomenys yra renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar visais kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. 

Privatumo pranešimas yra taikomas fiziniams asmenims, kurie bendradarbiauja ar naudojasi visų trijų Lietuvos oro uostų filialų – Vilniaus, Kauno bei Palangos paslaugomis, lankosi mūsų interneto puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose, ar kitais tikslais teikia duomenis mums.

Mūsų darbuotojai ir valdymo organo nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Lietuvos oro uostų vidiniuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:  

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas); 
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ); 
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu Nr. IX-2135; 
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairėmis.  

Šis privatumo pranešimas yra neatskiriama Lietuvos oro uostų patvirtintos duomenų apsaugos politikos dalis. 

Kaip renkame Jūsų duomenis? 

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis: 

 • Gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pavyzdžiui, kai atsiunčiate mums užklausas, dalinatės savo patirtimi nurodytais kontaktais, naudojatės mūsų teikiamomis automobilių stovėjimo paslaugomis, dalyvaujate mūsų organizuojamose privilegijų programose ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą, siekdami kandidatuoti į laisvas darbo pozicijas;
 • kurieyra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ar patenkate į mūsų teritoriją, pavyzdžiui, kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba patenkate į mūsų vaizdo stebėjimo lauką;
 • kuriuosgauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo bendrovių, aviacijos kompanijų, kitų trečiųjų šalių.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?  

Duomenų tvarkymo tikslas 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų kategorijos 

Duomenų saugojimo trukmė 

Sutarčių su tiekėjais, subrangovais,  vykdymas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

Tiekėjų, subrangovų atstovų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, adresas. Sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys

10 metų po konkrečios sutarties pasibaigimo 

Tiekėjų, subrangovų sąskaitų-faktūrų administravimas 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė 

Vardas, pavardė, pareigos, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris

10 metų 

Oro uosto teritorijoje dirbančių ne oro uostų darbuotojų fizinių asmenų mokymai ir informavimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė 

Įmonė, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris

3 metai

Nuolatinių leidimų išdavimas patekti į oro uostų teritoriją fiziniams asmens

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė 

5 metai gyvenamosios vietos registruotos, darbovietės, nedarbo priežastys, išrašai, patvirtinimai, asmens kodas, vardas, pavardė, kokioms funkcijoms reikalingas leidimas. Patvirtinimas dėl asmens duomenų teisingumo, baustumas, teistumas, data. Pažymos iš trečiųjų šalių dėl nepriekaištingos reputacijos.

5 metai

Leidimų išdavimas autotransporto vairavimui

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, 

Vairuotojo pažymėjimo nr., duomenys, asmens duomenys ir kt., sveikatos duomenys, vardas, pavardė, kontaktinė informacija

5 metai

Leidimų išdavimas skrydžiams su dronais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, 

Piloto licencijos nr., tel, nr, vardas, pavardė, užsakovo vardas, pavardė,

5 metai

Žiniasklaidos atstovų registracija patekimui į Oro uosto teritoriją

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, 

Įmonė, vardas, pavardė, el. paštas

5 metai

Prašymų ekskursijų grupių priėmimui administravimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas 

Ekskursijos dalyvių vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data

1 metai

Vaizdo stebėjimas, aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimas, Lietuvos oro uostų turto apsaugos, bei nusikaltimų prevencijos tikslais 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, 

Atvaizdas, kiti vaizdo įraše matomi duomenys

30 dienų 

Keleivių patikra užtikrinant aviacijos saugumą

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, 

Vardas, pavardė, skrydžio numeris, skrydžio laikas

24 valandas

Pokalbių įrašymas kokybės užtikrinimo tikslu

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas 

Skambučio metaduomenys: laikas, trukmė, telefono numeris. Skambučio turinys.

6 mėnesiai

Žalų administravimas, draudiminiai įvykiai 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - teisėtas interesas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie sugadintą turtą, draudimo bendrovės, aviacijos kompanijos pateikta informacija

10 metų

Tiesioginės rinkodaros vykdymas 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas 

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., amžius, kelionės tikslas

Iki sutikimo atšaukimo

Naujienlaiškių siuntimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas 

El. pašto adresas

Iki sutikimo atšaukimo

Loterijų organizavimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas  

Dalyvių socialinės paskyros duomenys, laimėtojo kontaktinė informacija, reikalinga pristatyti laimėjimą

Iki loterijos pabaigos

Lietuvos oro uostų interneto tinklapių ir socialinių tinklų administravimas 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - teisėtas interesas 

Socialiniuose tinkluose pateikiamos nuomonės ir komentarai, kita informacija 

Socialiniuose tinkluose pateikiamos nuomonės ir komentarai nėra trinami. 

Slapukų renkama informacija

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas 

Konkreti slapukų renkama informacija pateikiama slapukų valdymo lange

Konkrečių slapukų aktyvumo trukmė pateikiama slapukų valdymo lange

Keleivių užklausų, skundų nagrinėjimas, jų patirties pasidalinimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie skrydį, patirtą žalą, banko sąskaitos numeris bei kita keleivio pateikta informacija

6 mėnesiai

Labai svarbių asmenų, kaip tai yra numatyta Lietuvos oro uostų vidiniuose teisės aktuose, aptarnavimo paslaugų teikimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

Vardas, pavardė, atvykimo/ išvykimo data, laikas, skrydžio numeris, oro uostas, iš kurio/ į kurį atskrendama, pasitinkančių/ išlydinčių asmenų vardas, pavardė, informacija apie transporto priemones, kurios išlydi/ pasitinka keleivius, jų modelis, valstybiniai registracijos numeriai

6 mėnesiai

Dalyvavimas Lietuvos oro uostų privilegijų programoje- Privilegijų kortelė

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas 

Vardas, pavardė, gimimo data elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, apsilankymo istorija

1 metus nuo privilegijų kortelės galiojimo pabaigos

Verslo klubo administravimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

Vardas, pavardė, skrydžio numeris, klasė, lojalumo kortelės numeris, skrydžio laikas

3 mėnesiai

Fast Track paslauga

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

Veiksmų įrašai- keleivio praėjimo data, laikas, avialinijos, vardas, pavardė,

3 mėnesiai

Elektroninės parduotuvės VNO.lt/e-shop.lt vartotojų paskyrų ir užsakymų administravimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

vardas, pavardė, įmonės informacija, tel. nr., e-paštas, gyv. vietos adresas

5 metai nuo paskutinių aktyvių veiksmų paskyroje

Automobilių stovėjimo paslaugos teikimas 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, transporto priemonės valstybiniai numeriai, nuotrauka, eismo įvykių informacija, transporto stovėjimo laikas, data

10 metų

Viešųjų turto aukcionų vykdymas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, mokėjimo pavedimo informacija

10 metų

Suteiktų paslaugų apskaitos vykdymas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė 

Vardas, pavardė, pareigos, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris

10 metų 

Skolų administravimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Vardas, pavardė, asmens kodas, įsiskolinimo dydis.

5 metai, nuo įsiskolinimo padengimo

Kandidatų į laisvas darbo pozicijas atranka 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme pateikiami duomenys, motyvacinis laiškas

Iki atrankos pabaigos

Renginių organizavimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

Įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr.

6 mėnesiai

Kaip apsaugome Jūsų duomenis? 

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Lietuvos oro uostai yra įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines priemones. Mes, parinkdami ir įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujamės: 

Kam teikiame Jūsų duomenis? 

Duomenims tvarkyti Lietuvos oro uostai pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas mūsų asmens duomenų apsaugos politikoje. 

Pateikiame  Lietuvos oro uostų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą: 

 • įstatymų numatyta tvarka valstybinės institucijos;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės; 
 • subrangovai; 
 • teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismai ir kitos ginčų nagrinėjimo institucijos.

Ar teikiame Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei standartų bei informuojame, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi tik Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribose.

Duomenų nepateikimo pasekmės 

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums nepavyktų įgyvendinti išvardytų tikslų. 

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?  

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:  

1Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. 

2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. 

3Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai. 

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt. 

5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. 

6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.  

7Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;  

8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, dėl tiesioginės rinkodaros.  

 

Savo teises galite įgyvendinti: 

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@ltou.lt Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe. 
 1. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro. 
 2. Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

 

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.  

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.  

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis? 

Jeigu dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Lietuvos oro uostuose iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo jums patogiu būdu: 

 • el. paštu:
 • raštu adresu: Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva.

Jeigu nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, elektroniniu paštu: .

Slapukai 

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. 

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti interneto svetainę. 

Sužinoti, kokie slapukai naudojami šiame puslapyje ir kaip juos valdyti galite sužinoti kiekvieno puslapio slapukų kontrolės skydelyje. 

Privatumo pranešimo baigiamosios nuostatos

Privatumo pranešimas koreguojamas Duomenų valdytojo nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali Privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2021-03-04

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 03 12
Atgal