Leisti

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas (toliau – LOUVF), juridinio asmens kodas 303316259, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius, skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje (un. Nr. 1097-0044-5205; patalpų, kuriose yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. 4400-1477-7727:2437, adresas – Rodūnios kelias 2-5), pažymėtų plane indeksu pagal bylą 3-161 dalis/pagal faktą : 3-100 dalis (patalpų pavadinimas – „Techninė patalpa), kurios bendrasis plotas yra 2 kv. m., skirtos ryšių įrangai sumontuoti ir eksploatuoti, viešą nuomos konkursą.

Patalpos bus išnuomojamos išskirtinai tik ryšių įrangai sumontuoti ir eksploatuoti.

Konkurso pradinis nuompinigių dydis – 320,00 Eur Eur už visą Patalpų plotą be PVM (387,20 Eur su PVM) per mėn.

Konkurso dalyvio, laimėjusio konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą, jei vartotojų kainų indeksas, lyginant su prieš pasibaigusius kalendorinius metus ėjusiais kalendoriniais metais, padidėja daugiau nei 1 (vieną) % (išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos sutarties projekte, kuris pateiktas LOUVF interneto tinklalapyje http://www.ltou.lt). Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) nuo nesumokėtos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Patalpos išnuomojamos 3 (trejų) metų laikotarpiui.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis turi būti parengti vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 (toliau – Aprašas) bei pateikti ne anksčiau kaip 2020 m.  gegužės  14 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2020 m.  gegužės  15 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, administravimo veiklos specialistei Justinai Čibinskaitei (kontaktai: tel. 8-648-02066,  el. paštas j.cibinskaite@ltou.lt ).

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registracijos pradžios, t.y. ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės  8 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovą Deividą Baranauską telefonu +370 619 39415 arba elektroniniu paštu d.baranauskas@ltou.lt .

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUVF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 1162 Eur. Konkurso dalyvių, kurie pradinio įnašo nustatytu laiku neperveda į kredito įstaigos sąskaitą ir nepateikia tai įrodančio finansų įstaigos dokumento, pateikti vokai su paraiškomis nėra registruojami ir neatplėšti grąžinami Konkurso dalyviui. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank;

Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2020 m. gegužės 15 d. 13 val. LOUVF administracijos patalpose, adresas: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius. Komisijos posėdis vyks vadovaujantis Aprašu.

 

Konkurso dokumentus galite rasti čia:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 03 27
Atgal