Leisti

Konkurso būdu išnuomojamos patalpos administracinėms patalpoms įrengti ir eksploatuoti. Nuomojamas objektas yra oro uosto terminale, o patalpos nuomojamos vienerių metų terminui. Žemiau rasite pagrindinę informaciją apie konkursą, dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiunčiamus konkurso dokumentus.

Nuomotojas:  VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – LOU), juridinio asmens kodas 303316259, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius.

Nuomos objektas: negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale (toliau – Pastatas), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje (Pastato Un. Nr. 1097-0044-5205, patalpų, kuriose yra nuomojamas turtas, adresas Rodūnios kelias 2-1, Vilniuje, Un. Nr. 4400-1477-7692:2433), pažymėtų plane indeksu 2-8, kurių bendras plotas yra – 33,99  kv. m. (toliau – Patalpos, Priedas Nr. 2), skirtos administravimo patalpoms įrengti ir eksploatuoti.

Nuomos laikotarpis: 1 (vieneri) metai.

Nuompinigiai ir mokėjimo tvarka: pradinis nuompinigių dydis – 577,83 Eur už visą Patalpų plotą be PVM (699,17 Eur su PVM) per mėn. Konkurso dalyvio, laimėjusio konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą, jei vartotojų kainų indeksas, lyginant su prieš pasibaigusius kalendorinius metus ėjusiais kalendoriniais metais, padidėja daugiau nei 1 (vieną) % (išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos sutarties projekte, kuris pateiktas Vilniaus oro uosto interneto svetainėje https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/patalpu-nuoma). Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) nuo nesumokėtos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Patalpų apžiūra: apžiūrėti Patalpas galima ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 17 d. 17 val. darbo valandomis, iš anksto suderinus laiką su pardavimo vadove Julija Šturo telefonu +370 618 53 549 arba elektroniniu paštu j.sturo@ltou.lt.

Registracija konkursui: vokai su paraiškomis priimami ne anksčiau kaip 2021 m. rugsėjo 22 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 23 d. 10 val. darbo dienomis, adresu Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, pateikiant voką įgaliotiems asmenims –  administravimo veiklos specialistėms (kontaktai: tel. 8-5 273 9326,  el. paštas info@ltou.lt). Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 2097,51 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, kodas 303316259, A/s LT334010042500070513, AB Luminor bankas.

Parsisiunčiami dokumentai:

Instrukcija dokumentų pateikimui

Pateikiant konkurso dokumentus juos atvežant įgaliotiems LOU asmenims, reikia pateikti:

1) Konkurso dalyvio pradinio įnašo įrodymą (banko išrašą);

2) Užklijuotą voką, kuriame yra:

- Užpildyta ir pasirašyta paraiška (redaguojama forma pridėta parsisiunčiamose dokumentuose);

- Dokumentai, įrodantys konkurso dalyvio atitikimus kvalifikaciniams reikalavimams (RC išrašas, deklaracijos, kiti dokumentai);

- Visi pateikiami dokumentai turi būti įrišti drauge (t.y. visi kartu sudaryti vieną paraišką), visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti. Ant paraiškos nugarėlės užrašomas bendras puslapių skaičius ir taip pat patvirtinamas parašu.

- Ant voko turi būti nurodyta ši informacija: turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas), turto plotas, nuoroda „Turto nuomos konkursui" bei Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas.

Jei konkurso dokumentai yra siunčiami paštu, tuomet aukščiau aprašytas užklijuotas konkurso vokas ir pradinio įnašo įrodymas turi būti įdedami į papildomą voką ir siunčiami kaip įprastas laiškas/siunta. Konkursui registruojami tik tos paštu atsiųstos paraiškos, kurios perduodamos LOU įgaliotiems asmenims iki paraiškų priėmimo pabaigos. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 09 13
Atgal