Leisti

 

 

[[#ex]]

INFORMACIJA APIE TAZ ŽEMĖLAPIŲ IR 2023 M. KOMPENSACIJŲ ŽEMĖLAPIŲ RENGINIMĄ IR TVIRTINIMĄ

VEIKLOS ORGANIZATORIUS IR DOKUMENTŲ RENGĖJAS: akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU), juridinio asmens kodas 120864074, Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilnius, tel. (8 5) 273 9326, el. p. [email protected].  

TRUMPAS VEIKLOS APRAŠYMAS: atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, triukšmo apsauginių zonų (toliau – TAZ) teritorijos aplink Vilniaus, Kauno ir Palangos civilinius aerodromus yra nustatomos vieno iš Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų dokumentų pagrindu, t. y. Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamais žemėlapiais, parengtais vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). 

TAZ ŽEMĖLAPIŲ, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, pagrindu yra nustatytos Vilniaus, Kauno ir Palangos civilinių aerodromų triukšmo apsauginės zonos ir jose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 55 straipsnyje nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  

2023 m. KOMPENSACIJŲ ŽEMĖLAPIŲ, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, pagrindu į 2023 m. KOMPENSACIJŲ ŽEMĖLAPIAIS nustatytas I, II ir III TAZ teritorijas patenkantiems, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų pastatų (patalpų) savininkams ir (ar) patikėtiniams, numatoma teisė Taisyklėse numatyta tvarka kreiptis į kompensacijas išmokantį subjektą – LTOU - dėl triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo minėtose aerodromų TAZ teritorijose. 

VYRIAUSYBĖS AR VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS NUSTATYTA TVARKA TVIRTINAMI VEIKLOS DOKUMENTAI:  

Perspektyviniai triukšmo žemėlapiai, skirti LTOU valdomų Vilniaus, Kauno ir Palangos civilinių aerodromų triukšmo apsauginėms zonoms nustatyti (TAZ ŽEMĖLAPIAI); 

2023 m. perspektyviniai triukšmo žemėlapiai, skirti kompensacijoms išmokėti (2023 M. KOMPENSACIJŲ ŽEMĖLAPIAI). 

SPRENDIMĄ DĖL VEIKLOS GALIMYBIŲ PRIIMANTI INSTITUCIJA: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Biudžetinės įstaigos kodas 188620589, adresas Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, el. paštas [email protected], telefonas (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335. 

[[#ex]]

[[#ex]]

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Vyriausybės nutarimas dėl perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo. Nuoroda čia.
 • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166. Nuoroda čia.
 • Triukšmo valdymo įstatymas Nr. IX-2499. Nuoroda čia.
 • Aviacijos įstatymas. Nuoroda čia.
 • Kompensaciniai žemėlapiai (SM įsakymas Nr. 3-68). Nuoroda čia.
 • TAZ žemėlapiai (SM įsakymas Nr. 3-69). Nuoroda čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

SUTRUMPINIMAI

 • PERSPEKTYVINIAI TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIAI - modeliavimo būdu parengti žemėlapiai, kurių pagrindu nustatomos TAZ aplink Vilniaus, Kauno ir Palangos aerodromus.  
 • TAISYKLĖS - perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo taisyklės Nr. 1369. 
 • SAZ - sanitarinė apsaugos zona. 
 • SŽNS - specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
 • TAZ - triukšmo apsauginės zonos. 

[[#ex]]

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

[[#ex]]

Kodėl buvo inicijuotas aerodromų TAZ reglamentavimas?

Siekiant nuo orlaivių keliamo triukšmo apsaugoti arčiausiai oro uostų įsikūrusius gyventojus.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kuo remiantis aerodromams turi būti nustatomos TAZ?

Prievolė nustatyti TAZ aplink civilinius aerodromus su dirbtine orlaivių kilimo ir tūpimo tako, kuris yra ne trumpesnis kaip 1 200 metrų, danga, įtvirtinta 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau - SŽNS įstatymas) 54 straipsnyje. TAZ keičia iki tol Triukšmo valdymo įstatyme Nr. IX-2499 (24 straipsnyje) įtvirtintą prievolę oro uostams nustatyti sanitarines apsaugos zonas (toliau - SAZ), atsižvelgiant į triukšmo lygį.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kuo skiriasi SAZ ir TAZ?

Nedraudžiama gyventi teritorijose, kuriose nustatyta ir įregistruota TAZ, o tuo tarpu SAZ teritorijoje negalėjo būti gyvenamosios paskirties pastatų.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kas nustato orlaivių keliamo triukšmo mažinimo priemones?

Remiantis Triukšmo valdymo įstatymu Nr. IX-2499, orlaivių keliamo triukšmo mažinimo priemones nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kas atsakingas už aerodromų TAZ nustatymą?

Už TAZ nustatymą aerodromams su dirbtine orlaivių kilimo ir tūpimo tako, kuris yra ne trumpesnis kaip 1 200 metrų, danga, atsakinga aerodromą valdanti įmonė. Tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų atveju už TAZ nustatymą, pagal teisės aktuose numatytą tvarką, atsako LTOU. Ši prievolė įtvirtinta Perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo taisyklėse Nr. 1369 (toliau taip pat - Taisyklės). 

[[#ex]]

[[#ex]]

Kuriems LTOU aerodromams nustatomos TAZ?

Lietuvos oro uostams: Vilniaus, Kauno bei Palangos.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kuo remiantis nustatomos TAZ ribos? 

Remiantis teisės aktuose numatyta metodika, aerodromo TAZ nustatoma, atsižvelgus į modeliavimo būdu parengtą perspektyvinį triukšmo žemėlapį, kai prognozuojamas nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) lygis viršija 55 dBA, o dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (Ldvn) lygis viršija 65 dBA (Aviacijos įstatymo 13 straipsnis). Metinių triukšmo rodiklių Ldvn ir Lnakties vertės nustatomos taikant Europos civilinės aviacijos konferencijos 2005 m. gruodžio  7 d. ataskaitoje ECAC.CEAC Doc. 29 „Triukšmo kontūrų aplink civilinius oro uostus standartinio skaičiavimo metodo ataskaita. Trečias leidimas“ aprašytą metodiką.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kaip ir pagal kokią metodiką rengiami perspektyviniai triukšmo žemėlapiai?

Perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo ir viešinimo tvarka nustatyta Vyriausybės patvirtintose Perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo taisyklėse (toliau - Taisyklės). 


Perspektyviniams triukšmo žemėlapiams, kurių pagrindu nustatomos TAZ, naudojami šie įvesties duomenys:   

 • registrų ir valstybės informacinių sistemų, užregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre, duomenys (išskyrus asmens duomenis);  
 • valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, kartografinės medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinių naujausios versijos;
 • civiliniame aerodrome kylančių ir tupiančių orlaivių eismo duomenys: prognozuojamas orlaiviais atliekamų operacijų skaičius dienos, vakaro ir nakties metu pagal maksimalias ilgalaikes (ne trumpiau kaip 10 metų) civilinio aerodromo keleivių bei krovinių srauto prognozes;
 • standartinės kilimo ir tūpimo operacijų trajektorijos;
 • orlaivių tipai ir jų skleidžiamas triukšmas;
 • kiti duomenys apie oro transporto eismą, atsižvelgiant į Taisyklėse nurodytus metodus, metodikas ir Lietuvos standartuose nustatytus reikalavimus. 

[[#ex]]

[[#ex]]

Kokius ribojimus numato TAZ reglamentavimas gyventojams ir/ar verslui?

Aerodromo TAZ draudžiama: 

 1. statyti gyvenamosios, poilsio, gydymo paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo paskirties pastatus; 
 2. įrengti šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius;
 3. keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į šios dalies 1 punkte nurodytas paskirtis;
 4. planuoti teritorijas rekreacijai šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik aerodromo valdytojo reikmėms ir (ar) su oro uosto veikla susijusiai veiklai vykdyti; 
 5. aerodromo TAZ draudžiama rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys) gyvenamosios paskirties pastatus. 

[[#ex]]

[[#ex]]

Ar ribojimai statyti gyvenamosios, poilsio, gydymo ir kt. paskirties statinius galios ir tiems, kurie statybos leidimus bus gavę iki perspektyvinių triukšmo žemėlapių patvirtinimo bei įregistravimo?

Jeigu minėtų paskirčių pastatams jau buvo gauti statybą leidžiantys dokumentai iki TAZ patvirtinimo bei įregistravimo dienos, tuomet ribojimai tokių pastatų statybai netaikomi. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos tik ūkinei veiklai ir (ar) kitai veiklai, kuri bus pradėta planuoti ir (ar) vykdyti po TAZ patvirtinimo ir įregistravimo.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kas galima TAZ gyventojams ir/ar verslui?

Aerodromo TAZ viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, transporto, gamybos, pramonės, garažų, sandėliavimo, specialiosios, sporto, kitos (sodų), pagalbinio ūkio ar kitos paskirties statyba ir rekonstrukcija galima, TAZ apribojimai netaikomi.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kokios paskirties pastatuose gali būti įrengiamos triukšmą mažinančios priemonės, už kurias bus galima gauti kompensaciją?

Remiantis Taisyklių nuostatomis (Taisyklių 18 punktas), triukšmą mažinančios priemonės gali būti įrengiamos gyvenamosios paskirties pastatuose, poilsio, gydymo, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatuose, skirtuose švietimo reikmėms, ir kituose pastatuose, skirtuose neformaliajam švietimui.

[[#ex]]

[[#ex]]

Už kokių triukšmą mažinančių priemonių įsirengimą galima gauti kompensaciją?

 • TAZ I teritorijoje kompensuojamos triukšmą izoliuojančių langų, skirtų gyvenamiesiems kambariams, virtuvėms, valgomiesiems bei miegamiesiems kambariams, įsigijimo ir įrengimo išlaidos; stogų ir pastatų išorinių sienų (skiriančių vidaus patalpas nuo lauko) izoliavimo nuo triukšmo priemonių įsigijimo ir įrengimo išlaidos; triukšmą izoliuojančių ventiliacinių sistemų įsigijimo ir įrengimo išlaidos; 
 • TAZ II teritorijoje kompensuojamos triukšmą izoliuojančių langų, skirtų gyvenamiesiems kambariams, virtuvėms, valgomiesiems bei miegamiesiems kambariams, įsigijimo ir įrengimo išlaidos; 
 • TAZ III teritorijoje kompensuojamos triukšmą izoliuojančių langų, skirtų miegamiesiems kambariams, įsigijimo ir įrengimo išlaidos. 

Pažymėtina, kad bus kompensuojamos tos Taisyklėse numatytos triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos, kurios patiriamos ne anksčiau kaip po perspektyvinių triukšmo žemėlapių, skirtų kompensacijoms išmokėti, viešo paskelbimo Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka. Taisyklių 18 punkte rasite minėtų teritorijų nustatymų principus. 

[[#ex]]

[[#ex]]

Kokiam laikotarpiui nustatomi TAZ apribojimai?

Pagal teisės aktus nustatytų TAZ galiojimas yra neribotas.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kada turėtų įsigalioti TAZ reglamentavimas?

TAZ ir jose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įsigalioja nuo perspektyvinių triukšmo žemėlapių, skirtų TAZ nustatyti, patvirtinimo bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kokiais terminais ir kaip bus galima teikti prašymus dėl kompensacijų gavimo?

Prašymai dėl kompensacijų už triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą galės būti pateikiami ne vėliau kaip per 3 metus nuo perspektyvinių triukšmo žemėlapių viešo paskelbimo dienos ir kompensacijos pareiškėjams išmokamos ne ilgiau kaip per 3 metus nuo prašymų patvirtinimo dienos. 


Detali prašymų pateikimo tvarka, reikiami pateikti dokumentai ir kt. reglamentuojama Taisyklių IV skyriuje.
 

[[#ex]]

[[#ex]]

Kaip žinoti, kokio dydžio kompensaciją galiu gauti?

Maksimalus kompensacijos už vienbutį gyvenamąjį pastatą dydis (įskaitant PVM) yra 6000 Eur (TAZ II teritorijoje), tačiau kompensacijos dydis priklauso ir nuo patalpų, kuriose įrengiamos triukšmo mažinimo priemonės, naudingojo ploto, nurodyto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Maksimalių kompensacijų dydžių sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede. 


Triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo tame pačiame pastate (patalpoje) išlaidos kompensuojamos tik vieną kartą, tai yra pakartotinės kompensacijos už tų pačių ar kitų triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą tame pačiame pastate (patalpoje) nemokamos, išskyrus Taisyklių 21 punkte numatytą atvejį.

[[#ex]]

[[#ex]]

Ką daryti ir kur kreiptis, jei turiu papildomų klausimų dėl TAZ reglamentavimo?

Galite kreiptis el. paštu: [email protected] 

[[#ex]]

Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu:    

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 02 29
Atgal