Leisti

Lietuvos oro uostai (LOU) prisideda prie 10 Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darnaus vystymosi tikslų ir laikosi pozicijos savo veikloje vadovautis tvarumo (angl. sustainability) principais ir integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius. Darnaus vystymo principų siekiama tarptautiniu lygiu, kartu su kitais didžiaisiais pasaulio oro uostais, tokiais kaip Čikagos, Dalaso, Romos, Londono Hitrou, Londono Getviko ir kitais. LOU įgyvendina konkrečias socialinės atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos, personalo ir socialinėje, žmogaus teisių bei prevencijos su korupcija ir kyšininkavimu srityse.

Siekiame gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje ir ateities kartoms palikti kuo mažiau žmogaus rankos ar klimato kaitos paliestą planetą. Tad ir LOU savo iniciatyvomis stengiasi prisidėti prie aplinkosaugos stiprinimo. Įmonėje dirbama septyniomis kryptimis: triukšmo mažinimo, tvaraus energijos naudojimo ir klimato kaitos, gamtinių išteklių, atliekų valdymo, laukinės gamtos ir bioįvairovės išsaugojimo, bendruomenės ir komunikacijos bei aplinkosaugos valdymo. Šiuo metu bendrovės prioritetas – triukšmo mažinimo veiksmai, tačiau, atsižvelgiant į situaciją, kasmet iš naujo sprendžiama, kuriai krypčiai turi būti skiriama daugiausiai dėmesio.

Tokie veiksmai kaip Vilniaus oro uosto (VNO) triukšmo monitoringo sistemos modernizavimo projektas ar LOU iniciatyva suformuluoti teisės aktai, reglamentuojantys orlaivių keliamo triukšmo lygius, ir kitos iniciatyvos leidžia siekti 10-ies svarbiausių Įmonės veiklos rodiklių (KPI) aplinkosaugos srityje. Tarp jų tokie kaip 0 gyventojų didžiausio triukšmo zonoje aplink oro uostą, kur triukšmo lygis siekia 70 dBA ir daugiau, taip pat nedidėjančios arba mažėjančios viršnorminio triukšmo zonos (kol nėra įsiteisėjęs naujas teisinis reglamentavimas, kai dienos triukšmas viršija 65 dBA, o nakties triukšmas viršija 55 dBA).

Dideli įmonės laimėjimai neįsivaizduojami be lojalių ir talentingų darbuotojų komandos, tad spręsdama socialinius ir personalo klausimus LOU siekia ir toliau nuosekliai didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą. Veikiant pagal Personalo strategiją, priimtą 2016 m., siekiama kurti dinamišką, efektyvią bei išskirtinį konkurencinį pranašumą valstybės valdomų įmonių sektoriuje turinčią organizaciją.

Tarp pagrindinių Personalo strategijos principų išskiriame valdymo efektyvumą ir inovatyvios aplinkos (kultūros) kūrimą, į klientus orientuotą vadybą ir tvarią lyderystę, taip pat entuziazmo priimti naujus iššūkius skatinimą. Nustatant kasdienius personalo tikslus taip pat siekiama efektyvaus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panaudojimo, konkurencingo atlygio užtikrinimo, vadovų gebėjimo valdyti esminius personalo koordinavimo elementus ir kitų tikslų.

LOU siekiamybė – kad kiekvieno oro uostų paslaugomis besinaudojančio keleivio patirtis būtų teigiama ir skatintų sugrįžti. Todėl kasdienėje veikloje didelis dėmesys skiriamas žmogaus teisių užtikrinimui. Pavyzdžiui, atliekant keleivių saugumo patikrą ar užtikrinant neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių teises bei kituose procesuose. LOU taip pat yra parengusi ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo technologiją. Be to, kiekvienas oro uostas yra atskirai patvirtinęs ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo kokybės standartus.

Aptarnaujant keleivius stengiamasi užtikrinti pagarbą kiekvieno žmogaus religijai, kultūrai ir papročiams. Todėl vengiant bet kokių nesklandumų į visų oro uostų aviacijos saugumo darbuotojų mokymų programą įtraukiama informacija apie įvairių religijų papročius, religinius daiktus ir tradicijas.

LOU ypač svarbūs ir korupcijos bei kyšininkavimo prevencijos klausimai. Šioje srityje pagrindinis tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą. Norint pasiekti tikslą, svarbu gerinti teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę, viešinant priimamus sprendimus ir didinant visuomenės pasitikėjimą. Įmonės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse taip pat yra svarbus.

Pastebima, kad dažniausiai korupcijos rizika organizacijose kyla vykstant viešųjų pirkimų procesui. Siekiant užkirsti tam kelią, įmonės iniciatyva atlikta viešųjų pirkimų analizė, kurios metu nustatytos pagrindinės rizikos vykstant viešiesiems pirkimams. Stengiantis valdyti išskirtas rizikas buvo patvirtintas pavyzdinis viešųjų pirkimų procese galinčių kilti korupcijos rizikų sąrašas, o pirkimų organizatoriams bei asmenims, kurie vykdo įmonės pirkimus ir/ arba atlieka eksperto funkcijas, numatyta pareiga apie jiems žinomą riziką informuoti paskirtą atsakingą asmenį.

LOU tiki, kad sėkmė matuojama ne tik finansiniais rodikliais, tačiau ir nuveiktais darbais socialinėje srityje. Dėl to kasdien į įmonės darbotvarkę yra įtraukiami ir aplinkosaugos, socialiniai ir personalo, žmogaus teisių ir korupcijos bei kyšininkavimo sferų klausimai. Kolegų įsitraukimas ir nuolatinis darbas leidžia nuosekliai spręsti šiuos klausimus ir įgyvendinti teigiamus pokyčius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 09 13
Atgal