Leisti

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai, valdanti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pasisako už nulinę toleranciją korupcijai ir vadovaujasi patvirtintomis Bendrovės vertybėmis. Bendrovės vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi darbuotojų etikos kodeksas bei Bendrovėje patvirtintas Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. Kartu su Darbuotojų etikos kodeksu buvo patvirtintos ir rekomendacijos darbuotojams dėl korupcinio ar neskaidraus elgesio situacijų, kuriose aprašomi pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus.  

Mes siekiame veikti pagal aukščiausius etikos standartus bei principus, todėl vertiname kiekvieno darbuotojo ar veiklos partnerio sąžiningumą ir skatiname atvirumo kultūrą bei kviečiame pranešti apie Jums žinomą galimai korupcinę veiką. Šiais klausimais Jūs galite kreiptis į akcinėje bendrovėje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenis: Saugos ir saugumo departamento direktorių Vidą Kšaną el.paštu , Saugos ir saugumo departamento Prevencijos skyriaus vadovę Eglę Savickę el. paštu bei prevencijos specialistą Mindaugą Kavaliauską el. paštu arba pateikti informaciją vidiniu pranešimų kanalu. Taip pat galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. 

Vykdome sistemingą korupcijos prevencijos veiklą, kuria siekiame didinti atsparumą korupcijai, kuris apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarome bei įgyvendiname korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą. Pagal kompetenciją įgyvendiname Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones.

[[#ex]]

Kovos su korupcija programos įgyvendinimas

Bendrovė kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau - Ministerija) ir organizacijomis ne trumpesniam kaip dvejų metų laikotarpiui dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos veiksmų planą, kuris tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu ir taikomas Ministerijai, organizacijoms bei skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2022 m., kurie buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-343 - čia

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių 2021 m. motyvuotoje išvadoje nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo planas - čia.

 


Korupcijos pasireiškimo tikimybė


Informacijos apie asmenį surinkimas


Svarbiausi atsparumo korupcijai dokumentai


Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Bendrovėje atitikties pareigūnais yra paskirti Saugos ir saugumo departamento Prevencijos skyriaus vadovė Eglė Savickė, su kuria galite susisiekti tel.: +370 613 64688 bei el. p.  ir Prevencijos skyriaus specialistas Mindaugas Kavaliauskas, su kuriuo susisiekti galite +370 612 70020 bei el.p. . Jei jų nėra, šiais klausimais galite kreiptis į Saugos ir saugumo departamento direktorių Vidą Kšaną el. paštu

Atitikties pareigūnas, vykdydamas Įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę, vadovaujasi Įstatymu, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. KS-332 „Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų ir privačių interesų derinimą. Siekdamas užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą ir tinkamai valdyti galinčias kilti viešųjų ir privačių interesų situacijas atitikties pareigūnas privalo:

  1. prižiūrėti ir kontroliuoti Įstatymo nuostatų laikymąsi;
  2. konsultuoti privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos klausimais;
  3. koordinuoti veiklą su VTEK;
  4. atlikti darbuotojų privačių interesų deklaracijų teikimo stebėseną, ne rečiau kaip kas metus tikrinti šių asmenų privačių interesų deklaracijas bei apie patikrinimo rezultatus informuoti Saugos ir saugumo departamento direktorių, taip pat gali  nusistatyti ateinančių metų tikrinimo prioritetus (nustatyti procentą darbuotojų, kurių privačių interesų deklaracijų turinys turi būti kasmet peržiūrimas, arba kriterijus, pagal kuriuos atrenkamos tikrinti darbuotojų privačių interesų deklaracijos);
  5. deklaruojantiems asmenims teikti rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo jie privalo nusišalinti;
  6. savo kompetencijos ribose atlikti susijusius vidaus tyrimus.

Remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 4 d. viešinama informacija apie Bendrovės vadovo nusišalinimus/nušalinimus:

 

Eil. Nr.

Gavimo data

Nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus susijusius su fiziniu/juridiniu asmeniu

Nusišalinimo/Nušalinimo statusas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 04 29
Atgal