Leisti

[[#ex]]

Darbo užmokestis ir personalas


Generalinio direktoriaus darbo užmokestis

Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. generalinio direktoriaus darbo užmokestis buvo nustatomas remiantis Vyriausybės nutarimu dėl Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio. Nutarime numatyta, kad įmonės vadovo (generalinio direktoriaus) mėnesinė alga susideda iš:

  • Pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją. VĮ Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus nustatytas atlyginimo koeficientas buvo nustatytas 32,26. 2023 m. nustatytas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis buvo 186 Eur;
  • Kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Įmonės Lietuvos oro uostai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija VĮ Lietuvos oro uostai generaliniam direktoriui 2023 m. nustatė kintamosios dalies dydį ir kriterijus kiekvienam metų ketvirčiui.

 

Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies kriterijai, patvirtinti LR susisiekimo ministro įsakymu, pateikiami lentelėje žemiau.

Nuo 2023 rugsėjo 1 d. pasikeitus Lietuvos oro uostų teisiniam statusui iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, generalinio direktoriaus atlygį nustato LTOU valdyba, vadovaudamasi atlygio rinkos tyrimų informacija ir LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.1–1.6   papunkčiuose nustatyta tvarka, reglamentuojančia valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymą. Nustatant pastoviąją atlygio dalį ir skiriant kintamą atlygį yra atsižvelgiama į generalinio direktoriaus veiklos vertinimo rezultatus, strateginių bendrovės tikslų ir akcininko lūkesčių įgyvendinimą.


2024 metai


2023 metai


2022 metai


2021 metai


2020 metai


2019 metai


2018 metai


2017 metai


2016 metai


2015 metai

 

[[#ex]] 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 07 16
Atgal