Leisti

Suinteresuotos šalys įtrauktos į darnumo strategijos kūrimo procesą ne tik, kad užtikrinti, jog strategijos kryptys bus visapusiškesnės, bet ir siekiant palaikyti gerus santykius su suinteresuotomis šalimis, išvengti galimų rizikų ateityje, imantis strategijos įgyvendinimo. Suinteresuotų šalių įtraukimas yra geroji darnumo veiklų vystymo praktika, rekomenduojama tokių pripažintų tarptautinių darnumo standartų kaip Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Intiative), AA1000 Suinteresuotų šalių įtraukimo standarto (angl. AA1000 Stakeholder Engagement Standard) ir kitų tarptautinių institucijų gairėse.

Akcininko lūkesčiai 

LTOU yra valstybės valdoma įmonė, kurios akcininkas, įgyvendinantis įmonės savininko teises ir pareigas, yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija (SUMIN). Šaltinis, kuriuo remtasi, siekiant identifikuoti SUMIN, kaip suinteresuotosios šalies, lūkesčius – 2022 m. Lūkesčių raštas, tvirtinamas ketveriems veiklos metams. Lūkesčių rašte SUMIN išskiria šiuos tikslus: 1. Didinti pasiekiamumą, plečiant Lietuvos ekonomikai svarbių krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę. 2. Kurti patrauklią aplinką verslui ir siekti pritraukti į oro uostus naujas investicijas. 3. Vystyti saugią ir tvarią oro uostų infrastruktūrą ir efektyviai ją valdyti.  

Akcininkas minimam dokumente yra įvardindamas finansinius lūkesčius mini būtinybę siekti LR Vyriausybės nustatyto pelningumo, kapitalo struktūros rodiklius, pelno įmokos dydžio, kapitalo grąžos (ROE) rodiklio.   

Taip pat keliami ir  nefinansiniai lūkesčiai: 1) Didesnis Lietuvos pasiekiamumas oro transportu, 2) Konkurencingesnė investicinė aplinka, 3) Oro uostų infrastruktūros planavimas ir plėtra, 3) Klientų aptarnavimo kokybė, 4) Neaviacinių paslaugų plėtra, 5) Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas, 6) Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas, 7) Skaidrumas ir rizikos valdymas, 8) Lyderystė ir bendradarbiavimas, 9) Juridinės formos keitimas, 10) Geroji valdysena. 


Partnerių lūkesčiai 

LTOU partneriai – tai oro uoste įsikūrę prekybininkai, maitinimo, automobilių nuomos, transporto („Lietuvos geležinkeliai“, „Unipark“, pavėžėjai, taksi), antžeminio aptarnavimo ir kitų paslaugų keleiviams teikėjai, oro linijų bendrovės, žemės nuomos partneriai, institucijos, reguliuojančios veiklą, bei savivaldybės, maršrutų rėmėjai. Tam, kad būtų tiksliausiai įvardyti partnerių lūkesčiai, ši suinteresuotų šalių grupė yra išskaidoma į avia partnerius (oro linijos), neavia partnerius (maitinimo, prekybos, nuomos paslaugų teikėjai) ir savivaldas bei valstybines institucijas, veikiančias oro uostuose (muitinė, VSAT, policija ir kt.). Siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius buvo atliktas partnerių NPS tyrimas bei giluminiai interviu su darbuotojais, tiesiogiai dirbančiais su šia suinteresuota šalimi.  

Avia partneriai. Šių partnerių grupės ryškiausiai išreikštas poreikis – įsipareigojimų vykdymas (užtikrinant reikalingas priemones sklandžiai veiklai: būtina infrastruktūra ir paslaugos, orlaivių ir planuojamų keleivių srautų aptarnavimui). Jiems taip pat aktuali aiški nomunikacija. Specifinis šios grupės lūkestis – finansinė parama, ypač skatinant naujas kryptis. Šis lūkestis ypač sustiprėjo pandemijos metu. 

Neavia partneriai. Neavia partneriai detaliau skirstomi į tiekėjus ir partnerius, perkančius paslaugas iš LTOU. Tiek tarp tiekėjų, tiek tarp paslaugas iš LTOU perkančių partnerių, dominuoja lūkestis sklandžiai veiklai, skaidrumui, įsipareigojimų vykdymui, aiškiai komunikacijai. Tiekėjai dėl žaliųjų pirkimų išsako dvejopą nuomonę, yra tiek puoselėjančių lūkesčius, kad įmonė turėtų daugiau žaliųjų pirkimų, kita tiekėjų grupė norėtų vėlinti šių pirkimų taikymą.  

Instituciniai partneriai. Tarp institucinių partnerių lūkesčių dominuoja ekonominiai, besisiejantys su veiklos efektyvumu ir procesų sklandumu, aiškia komunikacija, ekonominių kaštų taupymu, plėtra. Aplinkosaugos srityje įvardijami lūkesčiai tvariai plėtrai, darniai veiklai ir efektyviai naudojamai energijai. Socialiniuose lūkesčiuose dominuoja saugumo užtikrinimas, darbuotojų sveikata ir kompetencijos bei patrauklus darbdavio įvaizdis. Per visas tris sritis persipina lūkestis darniai veiklai.  


Darbuotojų lūkesčiai  

LTOU periodiškai matuoja darbuotojų įsitraukimo indeksą. Ši informacija buvo pasitelkta, identifikuojant kolegų, kaip suinteresuotosios šalies, lūkesčius. Darbuotojų lūkesčiai susideda iš dviejų stambesnių grupių: ekonominių ir socialinių. Ekonominių grupėje pagrindinis lūkestis – efektyvi veikla. Jis apima ir  bendradarbiavimą su kolegomis, efektyvų informacijos dalijimąsi, pasitikėjimą iš aukščiausio lygio vadovų. Socialinių lūkesčių grupėje išskirtini: bendravimas su kolegomis, darbdavio įvaizdis, emocinė sveikata, kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybės, prasmė darbe bei sąžiningas atlyginimas.  Tarp lūkesčių, kuriems darbuotojai norėtų, jog būtų skirta daugiau dėmesio – karjeros galimybės, sąžiningas atlyginimas, motyvacija, efektyvi veikla (dalijimasis informacija ir bendradarbiavimas).  


Klientų lūkesčiai 

Pagrindinis informacijos šaltinis nustatyti klientų lūkesčiams – klientų apklausų rezultatai (NPS tyrimai). Klientų vertinimu, yra patenkinami bendri trijų oro uostų klientų lūkesčiai, susiję su oro uostų infrastruktūra (lengva orientacija, skrydžių informacijos ekranai, švara, laukimo vietų patogumas, tačiau per mažas maitinimo ir prekybos paslaugų asortimentas, sklandus aptarnavimas patikros punktuose), aptarnavimo kokybe (taip pat sklandus aptarnavimas patikros punktuose), susisiekimu su oro uostu viešuoju transportu (išskyrus Palangą). Klientai pakankamai aukštai vertina saugumo ir pasų kontrolės patikrų sklandumą. Klientams teigiamai vertinant patalpų švarą, jie pasigenda informacijos apie rūšiavimo galimybes. Iš sričių, neatitinkančių klientų lūkesčių, išsiskiria maitinimo ir prekybos ir paslaugų asortimentas bei šių vietų vertė už pinigus, susisiekimas viešuoju transportu (Palangoje) bei automobilių stovėjimo paslaugos (Vilniuje).  


Visuomenės lūkesčiai 

Visuomenė, kaip suinteresuotoji šalis, nėra vienalytė, turi skirtingas patirtis, pajamas, pomėgius ir pažiūras. Bendros tendencijos atskleidžia, jog plačioji visuomenė itin aktyviai naudojasi oro transportu – 2019 m. visame pasaulyje oro transportu keliavo apie 4,5 milijardo keleivių, prognozuojama, kad įveikus koronaviruso pandemijos iššūkius, šie skaičiai ateityje stipriai augs. Tačiau stiprėjantis diskursas apie klimato kaitą, griežtėjantis reguliavimas taršai didina žmonių sąmoningumą apie darnumą, todėl visuomenė vis daugiau dėmesio skiria darnumui, besirinkdama prekes ar paslaugas. Augantį visuomenės lūkestį darnumui atskleidžia ir tarptautiniai tyrimai. Sparčiai populiarėja darnus investavimas, darnumas tampa kertiniu aspektu, renkantis darbdavį, o ir pati darnumo sąvoka tampa suvokiama plačiau, apimant ne tik aplinkosaugos klausimus, bet ir socialines, ekonomines temas. Taigi, galima teigti, kad visuomenė išreiškia ypač stiprų lūkestį darnumui, o šis lūkestis, taikomas ir oro uostams, ateityje tik stiprės.  


Apibendrinti LOU suinteresuotų šalių lūkesčiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Akcininkas 

Klientai 

Partneriai 

Darbuotojai 

Visuomenė 

Didesnis Lietuvos pasiekiamumas oro transportu

Aptarnavimo kokybė 

Sklandi veikla 

Motyvacija 

Triukšmo mažinimas 

Konkurencingesnė investicinė aplinka

Susisiekimas 

Įsipareigojimų vykdymas 

Bendravimas su kolegomis 

Atvira abipusė komunikacija 

 Oro uostų infrastruktūros planavimas ir plėtra

Poreikius atitinkanti infrastruktūra 

Specialistų įgūdžių stiprinimas 

Prasmė darbe 

Savanoriška grąža 

Klientų aptarnavimo kokybė

Saugumas 

Užtikrinta reikalinga infrastruktūra ir paslaugos 

Darbdavio įvaizdis 

Patikima informacija 

Neaviacinių paslaugų plėtra

 

Finansinė parama 

Emocinė sveikata 

Bendradarbiavimas 

Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas

 

Skaidrumas 

Kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybės 

Įmonės atstovų pasiekiamumas 

Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas

 

Operatyvi pagalba ir informacija 

Sąžiningas atlyginimas 

Vertė ekonomikai 

Skaidrumas ir rizikos valdymas

 

Atvira, proaktyvi komunikacija 

Efektyvi veikla 

 

Lyderystė ir bendradarbiavimas

 

Energijos efektyvumas 

 

 

Juridinės formos keitimas

 

Saugumas 

 

 

Geroji valdysena

 

Darni plėtra 

 

 

 

 

Darbdavio įvaizdis 

 

 

 

 

Darbuotojų sveikata ir kompetencijos 

 

 

 

 

Finansinė parama (avia partneriai) 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 31
Atgal